دسته: ائمه و مشاهیرRSS
تابعی بزرگوار سالم بن عبدالله بن عمر رضی‌الله عنهم
۴ اسفند ۱۳۹۳
2 دیدگاه

تابعی بزرگوار سالم بن عبدالله بن عمر رضی‌الله عنهم

امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب دارای فرزندان زیادی بود که از میان تمام فرزندانش عبدالله از همه بیش‌تر به وی شبیه بود و خود عبدالله نیز دارای فرزندان زیادی بود که از بین تمام فرزندانش سالم از همه بیش‌تر به وی شباهت داشت. سالم بن عبدالله در سایه سار مدینه منوره می زیست این شهر مبارک…..